Friday, 20 August 2021

ΘΕΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

​​​​​​​Ο Δήμος Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας  (Θέση Πρώτου Διορισμού) για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου  Αμμοχώστου στη Δερύνεια. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:


ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)


  1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:


Α8:       €17946,€18823,€19700,€20577,€21454,€22331,€23208,€24085,€24962,€25839, €26716,€27593.

Α10 :    €25112,€26313,€27514,€28715,€29916,€31117,€32318,€33519,€34720.

Α11:     €29684,€30885,€32086,€33287,€34488,€35689,€36890,€38091,€39292.


Σημ.: Με βάση την εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 14.09.2011 οι κλίμακες εισδοχής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τους νεοεισερχόμενους μειώνονται κατά 10%. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας στο βασικό μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.


Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ.2) του 2017.


2.   Καθήκοντα και ευθύνες:


2.1      Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται.


2.2      Διεξάγει έρευνες, μελέτες, συλλέγει και αναλύει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει εισηγητικά σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.


2.3      Αναλαμβάνει την οργάνωση πολιτιστικών ή και άλλων εκδηλώσεων και εκτελεί καθήκοντα Δημοσίων ή  Διεθνών Σχέσεων.


2.4      Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία.


2.5      Δέχεται κοινό και φροντίζει για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σε ότι αφορά παράπονα, καταγγελίες, προβλήματα, αιτήσεις και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις προς την προϊσταμένη Αρχή.


2.6   Βοηθά στην εκτέλεση καθηκόντων οικονομικής διαχείρισης και στην αποτελεσματική διεξαγωγή των λογιστικών εργασιών του Δήμου.


2.7   Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας, την ετοιμασία εκθέσεων/μελετών τεχνοοικονομικής φύσης, την τήρηση στατιστικών στοιχείων/πινάκων κ.λ.π. στο Λογιστήριο και συμμετέχει στη ετοιμασία και παρακολούθηση των προϋπολογισμών του Δήμου και των ετήσιων τελικών λογαριασμών.

 

2.8   Εποπτεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό αν του ανατεθεί.


2.9      Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξάγει την συνεπαγόμενη αλληλογραφία


2.10  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.3.   Απαιτούμενα προσόντα:


3.1      Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οικονομικές, Πολιτικές ή Κλασσικές Επιστήμες, Πολιτιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Καλές Τέχνες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law), Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ψυχολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Λογιστική (περιλαμβανομένου του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου). 


(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)


3.2     Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Περαιτέρω πολύ καλή γνώση της Γαλλικής, Γερμανικής ή και Ρωσικής Γλώσσας θεωρείται πλεονέκτημα.


3.3  Τριετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση.


3.4     Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.


Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία .


  1. Τα απαιτούμενα προσόντα  στο 3.1 ανωτέρω και τα καθήκοντα, καθορίζονται κατά τη προκήρυξη της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες και θα τεκμηριώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.


  1. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, ο / η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της.


  1. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την 22 Νοεμβρίου 2011,  θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.


  1. Οι διοριζόμενοι μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.


  1. Γραπτή και προφορική εξέταση:-


4.1   Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης και της πρόνοιας  του Νόμου  για Αξιολόγηση  των Υποψηφίων  για διορισμό  στη Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμο  Ν.6(1) /98, όπως  έχει  τροποποιηθεί,  οι υποψήφιοι  που  πληρούν  τα  απαιτούμενα  προσόντα  της θέσης  και οποιεσδήποτε  άλλες  προϋποθέσεις  διορισμού  θα κληθούν  σε γραπτή  εξέταση  σε ημερομηνία και τόπο που θα  ανακοινωθεί  αργότερα  και που θα  γνωστοποιηθούν  με προσωπική  επιστολή.  Στην  ίδια   επιστολή   θα περιληφθούν   και πληροφορίες  για την εξεταστέα  ύλη  της  γραπτής  εξέτασης.  Οι  επιτυχόντες  στη γραπτή  εξέταση  θα  κληθούν  σε  μεταγενέστερο  χρόνο και σε προφορική  εξέταση  ενώπιον  του  Δημοτικού  Συμβουλίου. 


4.2   Στην γραπτή εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στο Δήμο και κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.


4.3   Ο αριθμός  των  επιτυχόντων  υποψηφίων  που θα κληθούν  σε προφορική    εξέταση  (συνέντευξη)  είναι τριπλάσιος  από τον αριθμό  των κενών  θέσεων    και  με βάση   τη σειρά  κατάταξής  τους.


4.4  «Επιτυχών  στη  γραπτή  εξέταση »   σημαίνει   πρόσωπο  που συμμετέχει   στη γραπτή  εξέταση  και συγκεντρώνει  συνολική  βαθμολογία  50%   τουλάχιστον  και στο καθένα  από  τα θέματα  που περιλαμβάνονται   στην  εξέταση 40%   τουλάχιστον.


4.5   Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι ή/και όσοι δεν  κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα ή/και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.


5.     Προϋποθέσεις Διορισμού:


Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ 19 των Περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Αμμοχώστου κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν:


5.1          Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


5.2         Συμπλήρωσε  την ηλικία  των  δεκαεπτά  (17)  ετών και νοουμένου για άρρενα υποψήφιο έχει  εκπληρώσει  τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


5.3         Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.


5.4         Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.


5.5         Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη Δημοτική Υπηρεσία ή την Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πειθαρχικό παράπτωμα.


 5.6        Πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.


  1. Υποβολή Αιτήσεων


    1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο το Δήμου και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για διορισμό στη θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμμοχώστου» έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 138, Λεωφ.Μακαρίου ΙΙΙ, 3021 ΛΕΜΕΣΟΣ, όχι αργότερα της Δευτέρας 20 Σεμπτεβρίου 2021 και ώρα 2μ.μ. Αιτήσεις που θα φθάσουν στα γραφεία του Δήμου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.


6.2        Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απο το αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης καθώς και αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, καθώς και των λοιπών προυποθέσεων διορισμού, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και την χρονική περίοδο απασχόλησης. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα και απαραίτητα αιτιολογικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις ή μη ορθά ή ελλιπώς συμπληρωμένες, δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.


6.3        Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

 

6.4        Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09),  καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους.  Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.


6.5     Ο επιτυχών ταυτόχρονα με την αποδοχή της θέσης θα πρέπει να παρουσιάσει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό υγείας, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την κατάθεση τους.


Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.famagusta.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Δήμου Αμμοχώστου στo τηλέφωνo 25 339757 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από Δευτέρα ως Παρασκευή μεταξύ 7:30-15:00).


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2021

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting