ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνθεση

1

Σίμος Ιωάννου

ΑΚΕΛ

Πρόεδρος

2

Χρύσανθος Ζαννέτος

ΑΚΕΛ

Μέλος

3

Ανδρέας Βραχίμης

ΔΗΣΥ

Μέλος

4

Δημήτρης Δημητρίου

ΕΔΕΚ

Μέλος

5

Πόλυς Ευαγγελίδης

ΕΛΑΜ

Μέλος

6

Ανδρέας Καζαμίας

ΑΚΕΛ

Μέλος

7

Γιώργος Τσίσιος

ΔΗΚΟ

Μέλος

8

Ανδρέας Μορφίτης

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Μέλος

9

Γιώργος Μπέρος

ΑΚΕΛ

Μέλος

10

Ανδρέας Βασιλείου

ΑΚΕΛ

Μέλος

11

Ντίνος Τουμαζής

ΔΗΣΥ

Μέλος

12

Αντρέας Φλουρέντζου

ΑΚΕΛ

Μέλος

13

Κωστάκης Χατζηκακού

ΔΗΣΥ

Μέλος

14

Μιχάλης Βασιλείου

ΔΗΣΥ

Μέλος

15

Νίκος Κάρουλλας

ΔΗΣΥ

Μέλος


Ρόλος και Αποστολή

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Περί Δήμων Νόμου 111/85 η Διαχειριστική Επιτροπή:

·       Ετοιμάζειτους προϋπολογισμούς του Δήμου και τους υποβάλλει τον κατάλληλο χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

·       Ετοιμάζει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς του Δήμου και τους υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

·       Μόλις γίνει ο τελικός έλεγχος των ετησίων λογαριασμών του Δήμου από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, φροντίζει για τη γνωστοποίηση της ετήσιας έκθεσης μεόποιο τρόπο αποφανθεί κάθε φορά το Δημοτικό Συμβούλιο.

·       Βοηθά και συμβουλεύει τον Δήμαρχο στην άσκηση των εξουσιών του και στην εκτέλεση τωνκαθηκόντων του.

·       Συντονίζει το έργο των διαφόρων επιτροπών οι οποίες διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

·       Εξετάζει επιπλέον θέματα όπως της ανατεθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πέραν των πιο πάνω η Διαχειριστική Επιτροπή:

·       Μελετά τα ευρήματα, τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή για το Δήμο, που προκύπτουν μετά από τον καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο και αφού ενημερωθεί για τις θέσεις/απόψεις/σχόλια της υπηρεσίας τοποθετείται ανάλογα.

·       Μελετά τα ευρήματα και τις εισηγήσεις του εξωτερικού Εσωτερικού Ελεγκτή  αναφορικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και  τους πιθανούς κινδύνουςπου εντοπίζονται και αφού ενημερωθεί για τις θέσεις/απόψεις/σχόλια/εισηγήσεις της διοίκησης τοποθετείται ανάλογα.  

Σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η Διαχειριστική Επιτροπή έχει υπό την ευθύνη της και ταθέματα προσωπικού.

Με βάση τον Περί Δήμων Νόμο και των σχετικών Κανονισμών, η Επιτροπή Προσωπικού μελετά θέματα δικαιοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου και διαβιβάζει εισηγήσεις στον Δήμαρχο για επίλυση εργασιακών θεμάτων.Συγκεκριμένα:

·       Ασχολείται με τη σύνταξη σχεδίων υπηρεσίας.

·       Ενεργεί ως υποεπιτροπή επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων για διορισμό και κάνει σχετικές συστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

·       Μελετά όλες τις περιπτώσεις προαγωγής/αφυπηρέτησης υπαλλήλων.

·       Επιλαμβάνεται παραπόνων των μελών του προσωπικού (εργατών και υπαλλήλων), κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων, μέσω του Δημάρχου.

·       Υποβάλλει εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέσπιση κανονισμών επί θεμάτων προσωπικού.

·       Υποβάλλει εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τους γενικούς όρους και τιςσυνθήκες εργασίας.

·       Προβαίνει σε εισηγήσεις ως προς τις διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες, τις συλλογικέςσυμβάσεις και άλλα αιτήματα.

·       Μελετά θέματα πειθαρχικών ερευνών τα οποία παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

·       Ενημερώνεται για τη στοχοθέτηση του προσωπικού και για τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης υπαλλήλων που βασίζεται σε αυτή.

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting