ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύνθεση

1

Σίμος Ιωάννου

 

Πρόεδρος

2

Χρύσανθος Ζαννέτος

ΑΚΕΛ

Μέλος

3

Γιώργος Μπέρος

ΑΚΕΛ

Μέλος

4

Γιώργος Χατζηθεοδοσίου

ΔΗΣΥ

Μέλος

5

Κωστάκης Χατζηκακού

ΔΗΣΥ

Μέλος


Ρόλος και Αποστολή

Η Επιτροπή Προσφορών συστήνεται από το Συμβούλιο Προσφορών. Το Συμβούλιο Προσφορών για κάθε Δήμο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συστήνεται με βάση τον Περί Δήμων Νόμο. Το Συμβούλιο Προσφορών έχει εξουσία να αποφασίζει για διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων, που αφορούν τον συγκεκριμένο Δήμο.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως και η σύσταση της καθορίζονται από την ΚΔΠ 243/2012.

Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών είναι ο Δήμαρχος.

Το Συμβούλιο Προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου 1 του άρθρου 90 του Ν.73(Ι)/2016 συστήνει Επιτροπή Προσφορών, από τα μέλη του, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

·        Έγκριση των εγγράφων του διαγωνισμού.

·        Μελέτη των εκθέσεων αξιολόγησης των προσφορών που ετοιμάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

·        Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας μέχρι ποσού € 50.000 εκτός ΦΠΑ η κάθε μια.

·        Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων εκτιμώμενης αξίας μέχρι ποσού € 100.000 εκτός ΦΠΑ η κάθε μια.

·        Υποβολή εισηγήσεων στο αρμόδιο Συμβούλιο Προσφορών, για συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο (3) του κανονισμού 4, δηλαδή για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών πέραν των € 50.000 εκτός ΦΠΑ η κάθε μια και για δημόσιες συμβάσεις έργων εκτιμώμενης αξίας πέραν των € 100.000 εκτός ΦΠΑ η κάθε μια.

·        Όπου την εξουσία για ανάθεση μιας σύμβασης έχει η Επιτροπή Προσφορών, αυτή αφού μελετήσει την έκθεση αξιολόγησης και αφού λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία που τίθενται ενώπιον της έχει εξουσία ανάλογα με την  περίπτωση, να αναθέσει τη σύμβαση σε συγκεκριμένο προσφέροντα, να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού.

·        Η απόφαση για ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να συνάδει με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting