ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

 

Η παρούσα πολιτική αφορά  τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Αμμοχώστου συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα .Ο Δήμος, ως αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, συνιστά voμικό πρόσωπo δημoσίoυ δικαίoυ, η σύσταση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο, Ν. 111/1985 και εδρεύει προσωρινά στην οδό Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσό.

Ο Δήμος αναγνωρίζει πως έχει καθήκον να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα  στη βάση των αρχών της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

 

1.     Ορισμοί: Για σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων νοούνται ως:

·    «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Προσωπικά σας Δεδομένα»): κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο θεωρείται ως το «Υποκείμενο των δεδομένων» (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) και το οποίο ταυτοποιείται ή είναι ταυτοποιήσιμο από την πληροφορία. Με άλλα λόγια, κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα από την πληροφορία,

·       «Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί,

·    «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε Προσωπικά Δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, και

·      «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου  Επεξεργασίας.

2.       Πως συλλέγει προσωπικά δεδομένα ο Δήμος Αμμοχώστου;

·         μέσω επιστολής ή αίτησης/αιτήματος που αποστέλλετε στο Δήμο σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή,

·         μέσω της αποστολής αίτησης εργοδότησης ή βιογραφικών σημειωμάτων στο Δήμο και/ή της διεξαγωγής συνεντεύξεων εργασίας,

·         όταν υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε δημόσιες προσφορές ή/και διαγωνισμούς που προκηρύσσει ο Δήμος,

·         μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,

·         μέσω της καταγραφής στοιχείων της επίσκεψης σας στο Δήμο, και/ή

·         μέσω τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων όπως κρατικών αρχών ή υπηρεσιών.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην οποία παρέχονται Προσωπικά Δεδομένα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που σχετίζεται με το νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, των μετόχων και γραμματέων) ή σε περίπτωση που ως φυσικό πρόσωπο παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου εκτός του εαυτού σας, πρέπει να επιβεβαιώνεται και εγγυείστε ότι το φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, έχει συναινέσει σε αυτό και έχει ενημερωθεί, δια της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου, για τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και διατήρησης των Προσωπικών του Δεδομένων καθώς επίσης και για τα δικαιώματά του σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα

3.          Για ποιο σκοπό τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Δήμο;

·         τη διατήρηση μητρώου δημοτών του Δήμου

·         τη διεξαγωγή εκδηλώσεων

·         για σκοπούς ενημέρωσης για τις εκδηλώσεις

·         για τη διοργάνωση εκδρομών ή/και κατασκηνώσεων

·         για την καταβολή ή είσπραξη πληρωμών  από συνεργάτες και χορηγούς του Δήμου

·         για την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό του Δήμου,

·         για την αγορά υπηρεσιών και αγαθών και τη λήψη προσφορών,

·         τη διαχείριση αρχειοθετημένων αρχείων για ιστορικούς, στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους ή   σκοπούς δημοσίου συμφέροντος,

·         για όλες τις δραστηριότητες που απαιτείται να διενεργούνται από το Δήμο βάσει νομοθεσίας, και

4.       Ο Δήμος συγκεντρώνει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

·         στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό και/ή αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης)

·         στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, ηλεκτρονική διεύθυνση).

·         στοιχεία που αφορούν τα ενδιαφέροντα σας

·         δεδομένα που αφορούν την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στο Δήμο,

·         οικονομικά στοιχεία (όπως αριθμό Φ.Π.Α. συνεργατών και προσφοροδοτών του Δήμου),

·         στοιχεία αναφορικά με την εργοδότηση σας (όπως βιογραφικά και αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων για πρόσληψη στο Δήμο)

5.       Νομιμότητα επεξεργασίας

      Ο Δήμος τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του.

     Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στον Δήμο, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται.

     Πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, η ρητή συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

      Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

·         η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου ή/και

·         η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Δήμου (ή/και

·         η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Δήμου σε περιπτώσεις που διεξάγει Επεξεργασία για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση των καθηκόντων του προς το δημόσιο συμφέρον, ή/και

·         η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Δήμο, ή/και

·         η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας ή ζωτικού συμφέροντος άλλου φυσικού προσώπου.

       6.     Που κοινοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Δήμος χρειάζεται να κοινολογεί ή να ανταλλάσσει πληροφορίες εσωτερικά μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ή τμημάτων του Δήμου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και εξωτερικά με άλλους οργανισμούς, όπως συνεργάτες και υπεργολάβους του Δήμου (όπως σύμβουλους πληροφορικής, προμηθευτές, ελεγκτές και νομικούς σύμβουλους) κυβερνητικούς φορείς και κρατικές αρχές (όπως το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή), ασφαλιστικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα τρίτα πρόσωπα. Ο Δήμος θα προβαίνει στις εν λόγω κοινοποιήσεις ή ανταλλαγές μόνο όπου κρίνεται κατάλληλο και νόμιμο να το πράξει, για παράδειγμα, εάν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή απειλής για τη ζωή, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή εγκληματικότητας, την αξιολόγηση οποιουδήποτε φόρου ή καθήκοντος ή εάν απαιτείται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή νόμο. Οποτεδήποτε τέτοια κοινολόγηση ή ανταλλαγή κρίνεται απαραίτητη, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού και οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

 

 

    7.   Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων- κατάρτιση προφίλ:

Κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που συνίσταται στη χρήση Προσωπικών Δεδομένων για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα ή/και τις μετακινήσεις του. Η λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα υφίσταται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για τη λήψη απόφασης, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο Δήμος δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων. Σε περίπτωση που ο Δήμος θα προβεί σε ένα τέτοιο είδος Επεξεργασίας, θα ενημερωθείτε γραπτώς, πριν την έναρξη της εν λόγω Επεξεργασίας.

    8.  Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, κάθε διαβίβαση που θα λαμβάνει χώρα θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.Ο Δήμος διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για σκοπούς διευθέτησης επαγγελματικού ταξιδιού μελών του προσωπικού του Δήμου σε τρίτη χώρα για σκοπούς έκδοσης άδειας εισόδου και παραμονής στην τρίτη χώρα.

    9.  Χρονικό διάστημα διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας από το Δήμο:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλέγει, όπως, μεταξύ άλλων, για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, συμβατικών, ρυθμιστικών, ή λογιστικών απαιτήσεων. 

Κάποια από τα αρχεία του Δήμου αποτελούν μέρος του Κρατικού Αρχείου (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον Περί Κρατικού Αρχείου Νόμο (Ν. 208/1991). Με βάση τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο, όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και δικαστικά αρχεία των Αρχών Τοπικής Διοίκησης αποτελούν δημόσια αρχεία. Η διαγραφή των αρχείων αυτών υπόκεινται στην έγκριση του Εφόρου Κρατικού Αρχείου σε σχέση με την υποχρέωση μόνιμης φύλαξης. Περαιτέρω το Υπουργείο Εσωτερικών, ως ο κηδεμόνας κατεχόμενων Δήμων έχει την ευθύνη του αρχείου του Δήμου.

  10.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

·    δικαίωμα πρόσβασης: για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρεί ο Δήμος για εσάς,

·     δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση των στοιχείων σας από το Δήμο,

·    δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η Επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στο ότι είναι απαραίτητη για

·     σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Δήμου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση μεταξύ εσάς και του Δήμου, υποχρέωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο, Επεξεργασία με σκοπό την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση,

·     δικαίωμα περιορισμού: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας εάν διαπιστώσετε ότι αυτά είναι ανακριβή ή έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή έχετε ζητήσει τον τερματισμό της χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων σας αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Δήμος έχει νόμιμους λόγους χρησιμοποίησης τους,

·      δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις όπου ο Δήμος προβαίνει σε Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η νομική βάση για την Επεξεργασία είναι η εκτέλεση ενός έργου που διεξάγεται προς το δημόσιο συμφέρον ή όπου κρίνεται απαραίτητη για σκοπό έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Δήμος (εκτός αν ο Δήμος είναι σε θέση να αποδείξει ότι η Επεξεργασία γίνεται για νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας). Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε Επεξεργασία που γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας,

·    δικαίωμα στη φορητότητα: έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε µε τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους Επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από το Δήμο, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η Επεξεργασία τους διενεργείται µε αυτοματοποιημένα μέσα µε βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σχετικής σύμβασης,

·    δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο,

·     δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: όπου η Επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα. Η οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της Επεξεργασίας στη βάση της αρχικής σας συγκατάθεσης, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς, και/ή

·    δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η «ΑΠΔΠΧ»), δηλαδή το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τυχόν καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ αν θεωρείτε ότι κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από το Δήμο (commissioner@dataprotection.gov.cy).

Παρακαλώ σημειώστε ότι αν τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν παρασχεθεί στο Δήμο από τρίτο μέρος, πρέπει να επικοινωνήσετε με το εν λόγω τρίτο μέρος/οργανισμό για να υποβάλετε τα προαναφερόμενα αιτήματα.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: dpo@famagusta.org.cy συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής αιτήματος.

11.  Αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Εάν υπάρξουν αλλαγές στις περιστάσεις και τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια ακριβή και ενημερωμένη καταγραφή των πληροφοριών σας.

12. Χρονική περίοδος ανταπόκρισης:

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα που υποβάλλονται εντός ενός μηνός. Εάν όμως το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υποβάλλονται πολλά αιτήματα μαζί ίσως χρειαστούμε περισσότερο χρόνο και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε ανάλογα.

13.   Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

·      Ο Δήμος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη  κοινοποίηση  ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης Επεξεργασίας. Αξιολογεί και διαχειρίζεται στα πλαίσια του δυνατού τις απειλές, τυχόν ευπάθειες των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και αλλαγές στις λειτουργίες και συστήματα του Δήμου μέσα από περιοδικές επιθεωρήσεις της ασφάλειας και αναπτύσσει σχέδια βελτίωσης του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συνεχή βάση.

·       Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Δήμου όσο αφορά την ασφάλεια πληροφοριών που διατηρεί περιλαμβάνεται στο σύστημα προστασίας δεδομένων του Δήμου που σκοπό έχει την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων. Το σύστημα προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών, τη διακυβέρνηση των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τους ελέγχους ασφάλειας, όλων των πληροφοριακών στοιχείων σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή.

·     Επιπλέον ο Δήμος φροντίζει ώστε το προσωπικό του να εφαρμόζει πιστά τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών και φυσικής ασφάλειας και απαιτεί όπως όσοι Εκτελούντες την Επεξεργασία επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους του Δήμου υπόκεινται σε υποχρέωση υπογραφής και τήρησης σχετικών ρητρών εμπιστευτικότητας.

·       Τυχόν περιστατικά ασφάλειας από τα οποία πιθανόν να προκύπτουν παραβιάσεις των Προσωπικών σας Δεδομένων διαχειρίζονται από το Δήμο με συγκεκριμένο σχέδιο ανταπόκρισης. Το σχέδιο ανταπόκρισης σε παραβιάσεις δεδομένων περιγράφει τους μηχανισμούς που έχει καθιερώσει ο Δήμος για περιορισμό, χειρισμό, κοινοποίηση εκεί που χρειάζεται αλλά και διόρθωση και βελτίωση ώστε να αντιμετωπίζονται οι οποιοδήποτε κίνδυνοι προκύπτουν από παραβιάσεις δεδομένων.

14. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, θα ειδοποιήστε για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική και θα διαφοροποιείται η ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα.

 

Η παρούσα πολιτική εκδόθηκε στις 17 Μαρτίου 2022

 

Η τελευταία έκδοση της παρούσας πολιτικής είναι αναρτημένη στον ισότοπο του Δήμου, στα σημεία συλλογής αιτήσεων και στο ταμείο του Δήμου.

 

 

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting