Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

Kενές θέσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Δημοτικού Γραμματέα στο Δήμο Αμμοχώστου (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε προφορικές εξετάσεις όπως έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9: 22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876.
Α11: 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292.
Α13: 39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253.

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεση της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα, οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες:
1. Υπεύθυνος έναντι του Δημάρχου για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου.
2. Περαιτέρω είναι υπεύθυνος για:
2.2 Την εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου.
2.3 Την εξέταση των υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση τους ανάλογα με την περίπτωση.
2.4 Την τήρηση και φύλαξη πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διεκπεραίωση των αποφάσεων του και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
2.5 Την ετοιμασία του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών.
2.6 Την παροχή συμβουλών προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο για επίλυση διαφόρων προβλημάτων και αναγκών του Δήμου και υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης και προόδου του Δήμου.
3. Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Επιλαμβάνεται προβλημάτων και παραπόνων του κοινού.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law) ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
2. Πενταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση.
3. Πολύ καλή γνώση των περί Δήμων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου.
4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.
6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Ως αποδεκτά τεκμήρια θεωρούνται αυτά που καθορίζονται ως τέτοια από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
(β) Αναφορικά με τους υποψήφιους:
         i. των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και
        ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

Προϋποθέσεις Διορισμού:
Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν:
(α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και νοουμένου για άρρενα υποψήφιο έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
(γ) Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.
(δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη Δημοτική Υπηρεσία ή την Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πειθαρχικό παράπτωμα.
(στ) Πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Προφορική εξέταση:
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο το Δήμου και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για διορισμό στη θέση Δημοτικού Γραμματέα Δήμου Αμμοχώστου» έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 138, Λεωφ.Μακαρίου ΙΙΙ, 3021 ΛΕΜΕΣΟΣ, όχι αργότερα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 2μ.μ. Αιτήσεις που θα φθάσουν στα γραφεία του Δήμου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.
Στην αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν επίσημο πιστοποιητικό γέννησης καθώς και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων της θέσης καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων διορισμού (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από τους αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
Ο επιτυχών ταυτόχρονα με την αποδοχή της θέσης θα πρέπει να παρουσιάσει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό υγείας, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την κατάθεση τους.
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.famagusta.org.cy
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δήμου Αμμοχώστου στo τηλέφωνo 25 339757 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ( από Δευτέρα ως Παρασκευή μεταξύ 7:30-15:00).

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting